UK Shared Prosperity Fund - Preston City Council (2023)

Department of Leveling Up Housing and Communities (DLUHC) lanseradeUK Shared Prosperity Fund(UKSPF) den 13 april 2022.

UKSPF är en central pelare i regeringens Leveling Up Agenda och tillhandahåller £2,6 miljarder i ny finansiering för lokala investeringar senast i mars 2025.

Den totala tilldelningen från Lancashire är £54m finansiering plus £7,5m för Multiply (vuxen räknekunskap och anställningsbarhet). Preston har fått en villkorad tilldelning på £5 243 004 för att investera i staden från 2022/23 till 2024/25.

Vad är syftet med fonden?

Målet med fonden är att bygga en stolthet och öka livschanserna och detta kommer att levereras via tre investeringsprioriteringar, som definieras av regeringen:

 1. Gemenskaper och plats
 2. Stödja lokala företag
 3. Människor och färdigheter

Preston City Council var skyldig att lämna in en investeringsplan till den brittiska regeringen senast den 1 augusti 2022 godkänd den 5 december 2022.

Prestons UKSPF-program kommer att levereras genom 26 program och projekt som inleds 2023/24 och måste vara avslutade i slutet av 2024/25.

Besök GOV.UK -UK Shared Prosperity Fund: prospekt

Inbjudan att lämna förslag – maj 2023

Ansökningar inbjuds till 17:30 fredagen den 30 juni 2023 för att leverera UKSPF-projekt från augusti/september 2023 och framåt.

Vårt mål är att leverera ett omfattande och effektfullt aktivitetsprogram som kommer att bygga en stolthet i Preston och öka livschanserna i staden, i linje med UKSPF:s övergripande mål.

Vi letar efter en mängd olika idéer och förslag för att bidra till var och en av prioriteringarna och interventionerna. Beslut kommer att fattas baserat på ansökningar som ger den bästa positiva inverkan på våra samhällen och som visar på ett långvarigt fysiskt, ekonomiskt och socialt arv för staden och dess invånare.

(Video) Preston Full Council Meeting - Thursday 26 January 2023

Vänligen hitta information nedan om vart och ett av de fem program vi söker leveranspartners att arbeta med. Se till att du läser den relevanta dokumentationen noggrant innan du fyller i och skickar in din ansökan.

Hur man ansöker?

Du kan ansöka till UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) via vårt onlineformulär.

Fyll i och returnera både ansökningsformuläret och organisationsformuläret (bilaga A) som ingår tillsammans i onlineformuläret.

Ansök om UK Shared Prosperity Fund

 • Ladda ner UKSPF-projektansökningsformuläret - Annex A (PDF)[377KB]
 • Scoring Framework (PDF)[310KB]

Besök gärna vårsida för poängramverkvilka gatewaykriterierna, poängmatrisen och ansökningarnas poängviktningar som kommer att användas för att bedöma ansökningar som tas emot för Preston City Councils UKSPF idrifttagningsrunda.

Om du har några frågor om detta ramverk, vänligen mailaUKSPF@Preston.gov.uk.

Investeringsplan

Rådet var skyldigt att lägga fram en investeringsplan till den brittiska regeringen senast den 1 augusti 2022.

Planen utvecklades genom omfattande samråd med lokala och regionala intressenter, civilsamhällets organisationer, arbetsgivarorgan, företag och deras representativa grupper och lokala parlamentsledamöter.

Investeringsplanen krävde lokala myndigheter att identifiera och tillhandahålla bevis på lokala möjligheter och utmaningar med avseende på var och en av de tre prioriteringarna, och välja insatser och resultat för att ta itu med dem.

Investeringsplanen anger hur medel har fördelats för var och en av de tre prioriteringarna och insatserna under programmets varaktighet. Dessa tilldelningar är vägledande och kan ändras under programmets livscykel, för att säkerställa att en rad effektfulla projekt kan levereras på ett flexibelt och framgångsrikt sätt.

(Video) Preston Full Council Meeting - Thursday 23 February 2023

Investeringsplanen godkändes den 5 december 2022. Prestons UKSPF-program kommer att levereras genom 26 program och projekt som inleds 2023/24 och måste vara avslutade i slutet av 2024/25.

Ladda ner en kopia avPrestons lokala investeringsplan.(PDF)[422KB]

Business and Community Innovation Project (UKSPF intervention E19 och E21)

E19 - Öka investeringar i forskning och utveckling på lokal nivå. Investeringar för att stödja spridningen av innovationskunskap och -aktiviteter. Stöd kommersialiseringen av idéer, uppmuntra samarbete och påskynda vägen till marknaden så att fler idéer omvandlas till industriella och kommersiella metoder.

E21 - Finansiering för utveckling och stöd av lämplig innovationsinfrastruktur på lokal nivå.

Detta projekt kommer att bygga på Prestons styrkor som ett nav för innovation inom en rad olika sektorer, inklusive flyg-, bil-, energi-, kärnkraft, digital, biovetenskap, avancerad tillverkning och hälsovård, vilket säkerställer att samarbete mellan företag underlättar utvecklingen av starka leveranskedjor, förbättrad produktutveckling och ökade marknadsandelar.

Programmet kommer också att effektivt koppla dessa sektorer till högre utbildningsanstalter i området för att främja kommersialisering av forskning och utveckling. Det förväntas att denna investering kommer att anpassa lokala verksamhetsmodeller för att stödja spridningen av innovation och kunskap, vilket hjälper till att påskynda vägen till marknaden när innovation omsätts i förbättrad industriell och kommersiell praxis.

Se affärs- och samhällsinnovationsprojektet

Stödja koldioxidutsläpp och förbättra den naturliga miljön(UKSPF intervention E29)

E29 - Stödja koldioxidutsläpp och förbättra den naturliga miljön samtidigt som den lokala ekonomin växer. Att ta ett helt system för att investera i infrastruktur för att leverera effektiv koldioxidutsläpp över energi, byggnader och transporter och därutöver, i linje med vårt juridiskt bindande klimatmål. Maximera befintliga eller framväxande lokala styrkor inom teknik, varor och tjänster med låga koldioxidutsläpp för att dra fördel av den växande globala möjligheten.

I april 2019 utropade Preston kommunfullmäktige ett klimatnödläge och åtog sig att leverera nettonollutsläpp av koldioxid till 2030.

UKSPF har gett rådet en möjlighet att visa engagemang för april 2019-deklarationen genom att finansiera initiativ för att stödja koldioxidutsläppen av den lokala ekonomin i Preston.

(Video) Preston (UK) and the importance of procurement

Det förväntas uppnås genom att anslå finansiering till projekt som

(i) hjälpa företag i Preston att minska koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet, med tonvikt på de företag som står för de högsta koldioxidutsläppen och

(ii) stödja Preston-företag att ta med ny teknik med låga koldioxidutsläpp från utveckling till kommersialisering.

UKSPF ger Preston City Council möjlighet att dra nytta av denna lokala expertis för att beställa riktade och skräddarsydda program för koldioxidutsläpp och innovationsstöd för företag som vill minska sina koldioxidutsläpp och/eller diversifiera till lågkoldioxidteknik.

Se Stödja koldioxidutsläpp och förbättring av den naturliga miljön

Affärsstöd för projekt för internationell handel(UKSPF intervention E24)

E24 - Finansiering för nya och förbättringar av befintliga utbildningsnav, erbjudanden om företagsstöd, "inkubatorer" och "acceleratorer" för lokalt företagande (inklusive socialt företagande) som kan stödja entreprenörer och nystartade företag genom de tidiga stadierna av utveckling och tillväxt genom att erbjuda en kombination av tjänster inklusive kontohantering, rådgivning, resurser, utbildning, coaching, mentorskap och tillgång till arbetsyta.

Även om de långsiktiga effekterna av Brexit på lokala företag fortfarande visar sig, har initiala handelsfriktioner tydligt påverkat lokala företag.

Preston har ett stort antal företag som exporterar varor eller tjänster till både EU-länder och länder utanför EU och det har förekommit rapporter om förvirring kring export till i synnerhet Northern.

Tilldelningen av UKSPF-medel för internationellt handelsstöd till lokala företag är ett svar på att ta itu med dessa utmaningar. Syftet är att tillhandahålla stödtjänster och rådgivning till företag så att de kan agera med förtroende på den internationella arenan, hjälpa dem att etablera säkra leveranskedjor och ökat värde i exporten.

Se projektet Business Support for International Trade

(Video) Levelling Up fund bid

Gemenskapens energieffektivitet (UKSPF intervention E13)

E13 - Gemenskapsåtgärder för att minska levnadskostnaderna genom åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och bekämpa bränslefattigdom och klimatförändringar.

Genom detta ingripande kommer vi att finansiera projekt som kan hjälpa hushållen i Preston att hantera levnadskostnadskrisen genom att öka användningen av energieffektivitetsåtgärder som också kommer att ha effekten att minska utsläppen av växthusgaser. Det förväntas att projekt kommer att ge invånarna den information och de resurser som krävs för att förbättra energieffektiviteten och minska hushållens räkningar, särskilt inriktade på de invånare som är i bränslefattigdom.

Se Community Energy Efficiency Project

Stöd för att växa den sociala ekonomin (UKSPF intervention E26)

E26 - Stöd för att växa den lokala sociala ekonomin, inklusive lokala företag, kooperativ och sociala företag.

Som en del av sitt engagemang för Community Wealth Building stöder Preston City Council utvecklingen av en mer demokratisk lokal ekonomi genom att främja kooperativ utveckling, utbildning och träning, omvandling av företag till arbetar- och/eller anställdaägda företag och främjande av av investeringar i gemenskapsägda företag via mekanismen för gemenskapsaktieerbjudanden.

Vi söker organisationer som kan ge relevant stöd och råd till företag, privatpersoner och organisationer som är intresserade av att utveckla samarbetslösningar för de affärsutmaningar de står inför.

Se stödet för att växa den sociala ekonomin

Kontaktuppgifter

För mer information eller för en informell pratstund om programmen i denna ansökningsomgång, vänligen mailaUKSPF@preston.gov.uk

UK Shared Prosperity Fund - Preston City Council (1)
UK Shared Prosperity Fund - Preston City Council (2)
(Video) Building a Democratic Economy: From Cleveland to Preston

FAQs

What is the budget for the UK shared prosperity fund? ›

In April 2022 the UK government launched the UK Shared Prosperity Fund (UKSPF). The UKSPF is a central pillar of the UK government's Levelling Up agenda and provides £2.6 billion of funding for local investment across the UK by March 2025.

What is the shared prosperity fund multiply? ›

What is Multiply? Multiply is the first priority of the GOV.UK – UK Shared Prosperity Fund and is all about improving people's numeracy skills. The expectation is that areas such as ours can use this funding to measurably improve functional numeracy levels.

What is the prosperity fund? ›

The Prosperity Fund, established in 2015 as a cross-government Fund, was overseen by the National Security Council. It closed on 31 March 2021 and prosperity programming transferred to the Foreign, Commonwealth & Development Office.

What is the UK shared prosperity community and place fund? ›

The UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) is a central pillar of the UK Governments ambitious levelling up agenda and a significant component of its support for place across the UK. It will provide £2.6 billion of new funding for local investment by March 2025.

What is the biggest investment fund in the UK? ›

By a country mile, the biggest fund domiciled in the UK is Fundsmith Equity. It is currently worth about £23.6 billion, almost four times as big as its number two peer. The fund invests globally but is famously very concentrated.

Why did the UK mini budget fail? ›

They were concerned the government wouldn't be able to pay back the money it owed them, and also that the loans would be worth less when they were repaid as a result of inflation (how much things go up in price over time). As a result they weren't prepared to buy gilts for as much as investors had previously paid.

What is the best way to multiply your money? ›

The classic approach of doubling your money by investing in a diversified portfolio of stocks and bonds is probably the one that applies to most investors. Investing to double your money can be done safely over several years, but for those who are impatient, there's more of a risk of losing most or all of their money.

What are the secondary benefits Prosperity Fund? ›

The secondary benefits (SBs) of the Prosperity Fund (PF) are the strengthening of trade and investment relationships between the UK and the rest of the world.

Who funds prosperity now? ›

Prosperity Now relies on the support of individual donors, grants, contracts, and corporate philanthropy to achieve our shared vision of prosperity for all.

Is prosperity always money? ›

Prosperity has come to indicate that you have wealth but it's more than just having tangible wealth. It's about having wealth along with happiness and good health. There are plenty of people who are wealthy but not prosperous.

Does prosperity mean only money? ›

What does prosperity mean? Prosperity is success or the state of success, especially financial or material success. Prosperity often implies success in terms of wealth, health, and happiness.

Which council areas are the most prosperous UK? ›

From those measures, the 2021 rankings saw the top six most prosperous UK local authorities come from the South East (and 15 of the top 20), in the following order: Wokingham, Waverley, Elmbridge, Epsom and Ewell, Woking, and Hart.

What countries does the UK fund? ›

The top five countries to receive UK aid money in 2021 were Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Ethiopia and Yemen, with almost all funds going to countries in Africa and Asia, according to government data.

What is replacing ESF? ›

What will replace EU structural funds? The UK government plans to replace EU structural funds with a new UK Shared Prosperity Fund (UKSPF), due to launch in April 2022.

Where is the best place to invest $1,000 in UK? ›

A SIPP is one of the best ways to invest £1,000 per month

So it's never too early to start squirrelling money away for your retirement – the more, the merrier. If you invest 1,000 pounds into a SIPP every month, you will soon have a considerable nest egg for your twilight years.

Where to invest $50,000 in UK? ›

 • Investing £50k in property. While investing in property might be one of the safest and most profitable ways to invest £50k wisely, it isn't entirely without risk. ...
 • Stocks and shares ISAs. ...
 • ETFs. ...
 • Stocks. ...
 • Mutual funds. ...
 • Bonds. ...
 • Annuities. ...
 • Peer-to-peer lending.

What is a high net worth UK investor? ›

High Net Worth investors have an annual income of £100,000 or more or net assets of £250,000 or more, excluding their primary residence and any annuities.

How much money does the UK government owe? ›

Total public sector net debt in the United Kingdom from 2000/01 to 2027/28 (in billion GBP)
CharacteristicGovernment debt in billion GBP (in real terms)
2023/24*2,493.8
2022/23*2,409.4
2021/222,372.6
2020/212,146.1
9 more rows
May 2, 2023

Why did the 2008 financial crisis affect the UK? ›

The UK had no big manufacturing base, and the economy depended on financial services, real estate, and retail sales for growth. This growth lacked substance as it relied heavily on a risky credit borrowing and lending bubble that finally burst in 2008.

What did the Bank of England do after the mini-budget? ›

Bank of England completes sale of £19bn emergency bond purchases after mini-budget. The Bank of England has finished unwinding the emergency bond-buying scheme it launched to calm the financial markets after Liz Truss's disastrous mini-budget last autumn.

How to double $1,000 dollars quickly? ›

5 Ideas to Invest 1,000 Dollars and Double It
 1. Double Your Money Instantly by Investing $1,000 in Your 401(k) ...
 2. Invest in Yourself Through Entrepreneurship. ...
 3. Invest in Real Estate to Double Your Net Worth Many Times Over. ...
 4. Get a Guaranteed Return on Investment by Paying off Debt. ...
 5. Start a Savings Account for a Rainy Day.
Sep 5, 2022

How to double $50000 quickly? ›

How To Turn 50K Into 100K – The Best Methods To Double Your Money
 1. Start An Online Business. ...
 2. Invest In Real Estate. ...
 3. Invest In Stocks & ETFs. ...
 4. Invest In A Blog. ...
 5. Retail Arbitrage. ...
 6. Invest In Alternative Assets. ...
 7. Create A Rental Business. ...
 8. Invest In Small Businesses.
Mar 1, 2023

How to build wealth with $1,000? ›

Here are nine top ways to invest $1,000 and the key things to know about them.
 1. Buy an S&P 500 index fund. ...
 2. Buy partial shares in 5 stocks. ...
 3. Put it in an IRA. ...
 4. Get a match in your 401(k) ...
 5. Have a robo-advisor invest for you. ...
 6. Pay down your credit card or other loan. ...
 7. Go super safe with a high-yield savings account.
Feb 1, 2023

What are the 2 most important sources of funds? ›

Debt and equity are the two major sources of financing. Government grants to finance certain aspects of a business may be an option. Also, incentives may be available to locate in certain communities or encourage activities in particular industries.

What is an example of secondary benefit? ›

Secondary benefits are the rewards that you agree with your employer on top of your salary. Unlike the salary, secondary benefits are not always financial. Some well-known examples include a company car, use of sports facilities, the provision of company shares (albeit at a discount), or the infamous thirteenth month.

What is the difference between primary and secondary benefits? ›

Primary, or direct, benefits are the net benefits of a good or service to its actual recipients. Secondary, or indirect, benefits are the gains in employment or revenue among firms that receive the primary benefits (Sassone and Schaffer 1978).

How many years does it take to 10X your money? ›

It is possible to 10X a seemingly small nest egg now in just 25 years... a little less than 25 years, in fact. The key is compounding. If you're not familiar with the idea, compounding (within the investing arena, anyway) just means you're earning more and more money on your previous returns.

How to double the amount in 5 years? ›

Let's find out: If you want to double your money in three years, your investments should earn between 21% to 24% (72/3 years) every year. Similarly, if you want to double your money in five years, your investments will need to grow at around 14.4% per year (72/5).

How can I double my money in 7 years? ›

Examples of the Rule of 72

Given a 10% annual rate of return, how long will it take for your money to double? Take 72 and divide it by 10 and you get 7.2. This means, at a 10% fixed annual rate of return, your money doubles every 7 years.

Does Americans for Prosperity lobby? ›

AFP has been active in national, state, and local elections. AFP registered to lobby in 2014.

When did prosperity end? ›

The widespread prosperity of the 1920s ended abruptly with the stock market crash in October 1929 and the great economic depression that followed. The depression threatened people's jobs, savings, and even their homes and farms.

Who is the CEO of my prosperity? ›

Peter McCarthy

Peter founded myprosperity in 2011, after 20 years in the financial services sector. Prior to that, he worked for Zurich Australia and founded his own successful financial planning firm, Strategic Financial Management, which acted for clients with a combined net worth of over $1 billion.

What are the 7 laws of prosperity? ›

The Laws of Priority, Motive, Generosity, Understanding, Preparation and Preservation describe the successes that can occur for us, our families, our communities and our future generations. Author and seeker knows from first hand experience.

At what point is enough money? ›

“A good rule of thumb is to aim to have saved 25-30 times the amount you'll spend each year, less any guaranteed income sources. So, for example, if you plan to spend $60K a year in retirement, you'll want to have saved $1.5 million to $1.8 million before you retire.”

What is the secret of prosperity? ›

True prosperity is the sense of abundance, the sense that you have the right to live an abundant life. It is health, wealth, happiness, joy, peace, faith, hope, wisdom, being in tune with the flow of the universe and able to accept the abundance of God.

What does prosperity mean for dummies? ›

: the condition of being successful or thriving. especially : economic well-being.

Which is better wealth or prosperity? ›

A key difference between wealth and prosperity is that while the word prosperity captures much more than material gain, the word wealth is confined to material gain only. The word wealth can be used when we speak of a large quantity of money, property and other riches as well.

What is the difference between money and prosperity? ›

Meaning. Wealth refers to the state of being rich or having an abundance of material assets and money. Prosperity refers to the state of having an abundance of material assets and money as well as other contributing factors like health and happiness.

What is the richest area to live in the UK? ›

The wealthiest neighbourhood is Tower Hill & Wapping South in London, with an average net income of £67,100 per year. In contrast, St Matthews & Highfields North in Leicester has the lowest average net income, with just £11,300 per year.

Which is the most affluent county in UK? ›

The richest neighbourhoods in the UK are all located in London, with the areas of Kensington and Chelsea and Hammersmith and Fulham topping the list. In October, the Office for National Statistics (ONS) released its latest data based on the total gross disposable household income (GDHI) across the country in 2020.

Which UK city has the best quality of life? ›

According to a recent study by Totaljobs, Edinburgh has the best quality of life in the country – ranking number one for work-life balance, happiness, access to affordable housing and short commute times (an average of 29 minutes).

Is the UK still one of the richest countries in the world? ›

United Kingdom: The United Kingdom, the island nation of Europe, consists of four countries-- England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The European nation is ranked 6th on the list of the wealthiest nations in the world.

Which country pays the most foreign aid? ›

Compared to other major donor countries, the U.S. provides the most development assistance worldwide by strict dollar amount, according to the Organization for Economic Cooperation and Development, which tracks development aid defined as Official Development Assistance.

Does England owe money to other countries? ›

The UK government's debt payment burden is still far lower than many lower income countries. Interest rates on loans to lower income countries are much higher, much of the debt is owed in foreign currencies rather their own currency, and more of the debt is owed to people outside the country.

Is the UK still in the European Social Fund? ›

Existing managing authorities in the UK will continue to manage ESF grants after Brexit. The ESF programmes are managed by: the Department for Work and Pensions in England. devolved administrations in Scotland, Wales and Northern Ireland.

What is the UK shared prosperity fund multiply? ›

Multiply is the first priority of the GOV.UK – UK Shared Prosperity Fund and is all about improving people's numeracy skills. The expectation is that areas such as ours can use this funding to measurably improve functional numeracy levels.

What is UK shared prosperity fund? ›

The UK Shared Prosperity Fund (UKSPF) is the government's domestic replacement for the European Structural and Investment Programme (ESIF) which the UK continues to participate in until 2023.

How much money is in the consolidated fund UK? ›

The accounts of the Contingencies Fund are published separately. In 2021-22 tax receipts increased by £112.9 billion from £429.1 billion to £542.0 billion.

How much is the UK Sovereign Wealth Fund worth? ›

The National Fund, which is currently worth about £500 million, should be used to start the UK Sovereign Wealth Fund. As the Fund develops, growth-year surpluses from the Government budget could also be lent to the Fund, on condition they are repaid during the next recession.

How much is the UK sovereign fund? ›

Over the last ten years, the revenue paid to the Exchequer is £3 billion for public spending. The Sovereign Grant for 2022-23 is £86.3 million, the same as in 2021-22.

How much does the UK contribute to the Green Climate fund? ›

Contributions
ContributorAnnouncedEmissions per capita
Spain 5$161 M6
Sweden$581 M6
Switzerland$100 M5
United Kingdom 6$1,211 M7
43 more rows

What does consolidated money mean? ›

What Does It Mean to Consolidate? To consolidate (consolidation) is to combine assets, liabilities, and other financial items of two or more entities into one.

How much money did the UK government print? ›

Known as quantitative easing (QE), this pumped £450billion into the economy during 2020. Pill also blamed the huge mismatch between supply and demand in the aftermath of Covid lockdowns for pushing the price of goods ever higher.

Does the UK government have a bank account? ›

The Consolidated Fund is the Government's general bank account at the Bank of England. Payments from this account must be authorised in advance by the House of Commons.

Does America have a sovereign wealth fund? ›

Some countries may have more than one SWF. Also, while the United States does not have a federal sovereign wealth fund, several of its states have their own SWFs.

What is the biggest fund in the world? ›

Rankings by Total Assets
RankProfileTotal Assets
1.Norway Government Pension Fund Global$1,371,813,762,200
2.China Investment Corporation$1,350,863,000,000
3.SAFE Investment Company$1,019,600,000,000
4.Abu Dhabi Investment Authority$853,000,000,000
92 more rows

What is the richest sovereign wealth fund in the world? ›

Here's a look into the largest sovereign wealth funds by assets under management.
 1. Government Pension Fund Global—Norway. ...
 2. Abu Dhabi Investment Authority. ...
 3. China Investment Corporation—China. ...
 4. Kuwait Investment Authority—Kuwait. ...
 5. SAMA Foreign Holdings—Saudi Arabia.

How much is a Sovereign Grant? ›

While the figure is reviewed every five years, the Sovereign Grant is normally calculated at 15% of the crown estate profits.

How much does the royal family make the UK? ›

Much of the royal family's expenses are covered by an annual taxpayer-funded payment known as the Sovereign Grant, which in the 2021-2022 financial year was set at 86.3 million pounds ($108m) – roughly 1.29 pounds ($1.61) for every person in the UK.

How much money does Buckingham Palace make a year? ›

The £86.3m is made up of a core grant of £51.8m which funds official travel, property maintenance and the operating costs of The Queen's household, and an additional dedicated amount for Reservicing of £34.5m. The core grant equates to 77p per person in the UK.

What is the biggest contributor to global warming in the UK? ›

Power. Burning fossil fuels to make electricity is the biggest source of carbon emissions in the UK, which makes it vital that we phase out fossil fuels as quickly as possible, moving towards a 100% renewable future by 2050.

Which country donates the most to climate change? ›

 • China. China is the largest emitter of carbon dioxide gas in the world, with 10,668 million metric tons emitted in 2020. ...
 • The U.S. The U.S. is the second-largest emitter of CO2, with 4,713 million metric tons of total carbon dioxide emissions in 2020. ...
 • India.

Who contributes the most money to climate change? ›

Donors. In 2020, the largest donors of climate-related ODA (including both principal and significant funding) were Japan, Germany, and France.

Videos

1. The Making of a Democratic Economy: Marjorie Kelly 2019
(Rob Kall Bottom-up Show)
2. Paint Your Town Red: Bringing Community Wealth Building to your town or city
(Momentum)
3. 6/6 Plural ownership patterns, New Prosperity Devon & guests Daphne van Run & Jonny Gordon- Farleigh
(New Prosperity Devon)
4. The Laura Flanders Show: SPECIAL REPORT Building the Democratic Economy, from Preston to Cleveland
(MEaP Academy Community Education Centre)
5. UK Prosperity Index launch 2021
(Legatum Institute)
6. How to unleash growth in the North
(PolicyExchangeUK)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 08/19/2023

Views: 5417

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.